Het Artistiek-Pedagogisch Project (APP) omvat de uitgangspunten die de school voor ogen houdt om haar taak als instelling van het deeltijds kunstonderwijs te realiseren. De concrete uitwerking wordt vastgelegd in het Schoolwerkplan (SWP).

De academie biedt op een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde wijze artistieke vorming in de podiumkunsten aan. Ze streeft ernaar elke leerling binnen zijn mogelijkheden en ambities tot kunstbeoefening te brengen.

De academie biedt deze vorming aan op gedifferentieerde wijze, zowel aan jongeren als aan volwassenen. De leefwereld van het kind, de jongere of de volwassene is het vertrekpunt. Lessenrooster, inhoud en pedagogisch-didactische aanpak van de cursussen worden aan de doelgroepen aangepast. Binnen de opleiding is er naargelang de doelgroep of optie ruimte voor:

  • algemene culturele vorming;
  • actieve podiumpraktijk, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling;
  • doorgedreven pre-professionele opleiding;
  • integratie voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen;
  • levenslang leren voor volwassenen.

De academie wil een zo breed mogelijke waaier van artistiek onderwijs aanbieden.

  • naast de traditionele kunstvormen is er ruimte voor eigentijdse kunstvormen en experiment; diverse stromingen en stijlen komen aan bod;
  • er is aandacht voor theoretische vorming en cultuurparticipatie;
  • initiatie voor jonge kinderen wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het aanbod; we streven naar een verlaging van de instapleeftijd voor alle instrumenten;
  • extra trajecten voor afgestudeerde leerlingen worden aangeboden.

De academie zet bewust haar traditie van innovatieve benadering van ons kunstonderwijs verder. Dit doen de leerkrachten door stijloverschrijdende werking, voortdurende zelfreflectie, het volgen van nascholingen en een geïntegreerde aanpak van de cursussen. Vakkundigheid, correcte communicatie en evaluatie moeten dit ondersteunen. Indien nodig zal de academie haar eigen leerplannen implementeren na goedkeuring van de onderwijsinspectie. De academie volgt de vernieuwingen binnen het deeltijds kunstonderwijs (DKO) op de voet en heeft regelmatig overleg met de betrokken instanties (Departement en Kabinet).

De leerkrachten van de academie zijn ook kunstenaar-pedagoog en vervullen een voorbeeldfunctie. Passie voor de kunst, creativiteit, veelzijdigheid, podiumervaring, speelplezier, persoonlijk engagement vormen de voedingsbodem voor de motivatie van de leerlingen.

De academie biedt haar leerlingen de mogelijkheid om podiumervaring op te doen door het organiseren van klasconcerten, audities, voorstellingen, vakoverschrijdende projecten en samenwerkingsprojecten. Deze optredens, individueel en/of in groepsverband, vormen een onmisbaar onderdeel van de opleiding.

De academie draagt zorg voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Zelfstandigheid, leergierigheid, creativiteit, oog voor kwaliteit, studiemethode, respect, verantwoordelijkheid, engagement, sociale omgangsvormen en het functioneren in groepsverband zijn attitudes die worden gestimuleerd.

De academie biedt dit onderwijs aan in een positief klimaat, waarin engagement, respect voor ieders eigenheid, correctheid, teamgeest en een open communicatie van alle partijen wordt verwacht. Met alle betrokkenen (leerlingen, ouders, directie, leerkrachten, secretariaat, bestuur) worden duidelijke afspraken gemaakt en overlegmogelijkheden of communicatiekanalen voorzien.

De academie is een dynamische partner in de gemeenten en staat open voor samenwerking met de cultuurraad, de harmonieën, de basisscholen, de bibliotheken en andere (kunst)organisaties.

College van Burgemeester en Schepenen van Hemiksem hebben zich akkoord verklaard met de inhoud. College dd 4 juni 2012