Privacyverklaring IVEBICA

IVEBICA staat voor Intergemeentelijke vereniging voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie.

IVEBICA beheert de intergemeentelijke bibliotheek (locatie Hemiksem en locatie Niel), de intergemeentelijke cultuurdienst (locatie Schelle) en KAd’HANS (afdelingen in vier gemeenten) .

IVEBICA is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respect voor uw privacy.

In deze Privacyverklaring wil IVEBICA heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IVEBICA houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IVEBICA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KINA – Functionaris gegevensbescherming
03/218.72.09 - privacy@ivebica.be

Academie: Nijverheidsstraat 27 – 2620 Hemiksem
03/288.27.30 – info.hemiksem@academiehsn.be

Bibliotheekwerking: Heuvelstraat 111-117 - 2620 Hemiksem
03/288.27.40 - bibhemiksem@ivebica.be

Cultuurwerking: Fabiolalaan 55 – 2627 Schelle
03/871.98.24 – cultuur@ivebica.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om lid, personeelslid of vrijwilliger te worden en te blijven, om u als leerling in te schrijven in de academie
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten,
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische en informatieve mailings en uitnodigingen
 • promotie en verslaggeving
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen t.o.v. de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen en die verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • uittreksel uit het strafregister in geval van contact met minderjarigen tijdens de activiteiten (na controle wordt het uittreksel vernietigd)
 • betaalgegevens om aankopen te doen of deel te nemen aan activiteiten
 • foto’s/afbeeldingen voor promotie of verslaggeving.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

IVEBICA maakt gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting:...)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur
 • gebruik van sociale mediasites
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verkrijgen van statistische gegevens
 • de samenwerking met de scholen uit het werkgebied i.v.m. leerlingengegevens
 • de samenwerking met de gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel en Aartselaar voor het verkrijgen van noodzakelijke persoonsgegevens
 • samenwerking i.v.m. de verwerking van de personeelsgegevens.

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. Dit gebeurt onder meer bij ticketverkoop voor derden, zoals bij de ticketverkoop voor de voorstellingen georganiseerd door een van de gemeentediensten van het werkgebied van IVEBICA. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

IVEBICA verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

IVEBICA verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IVEBICA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens

IVEBICA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens IVEBICA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om elektronisch of op papier een kopie van uw identiteitskaart mee op te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie van uw identiteitskaart gaat.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u (of in uw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Klachten

Mocht u vragen hebben over het privacybeleid dan kan u hierover direct contact met ons opnemen via privacy@ivebica.be.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

IVEBICA controleert regelmatig haar privacybeleid en kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van deze verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

Digitaal beleid IVEBICA

Alle bepalingen van de privacy verklaring van IVEBICA zijn ook van toepassing op het digitaal beleid, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

IVEBICA sluit indien nodig overeenkomsten met haar rechtstreekse partners. U dient er zich wel bewust van te zijn dat IVEBICA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen in het algemeen.

IVEBICA beheert www.ivebica.be en https://www.academiehsn.be/.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op onze websites vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden gebruikt worden. Wenst u informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te verdelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan is daarvoor voorafgaande toestemming van IVEBICA vereist.

IVEBICA en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de sites. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen is.

De websites van IVEBICA maken geen gebruik van cookies of web beacons. IVEBICA past Google Analytics toe m.b.t. het analyseren van het paginabezoek.

Cookies zijn kleine bestanden, verzonden vanop een server, die opgeslagen worden op de harde schijf van uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) en die informatie bevatten verzameld in het kader van uw bezoek aan een website.

Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen in een mail of website waardoor het gedrag van gebruikers van een website kan worden geanalyseerd.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

1.Tijdelijke cookies en permanente cookies
Tijdelijke cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Permanente cookies blijven staan tot u ze handmatig verwijdert of tot uw browser ze verwijdert op basis van de termijn die in de cookie is opgeslagen.

2. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

3. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds een login aangemaakt hebt, zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde vragen moeten voorleggen. Er wordt in deze cookies geen persoonlijke informatie opgeslagen.

4. Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

5. Cookies van sociale media platformen
Onze website bevat knoppen voor sociale media platformen. Als u daar gebruik van maakt om informatie te delen kan het dat die sociale mediasites cookies op uw computer of ander devices plaatsen. IVEBICA heeft daar geen vat op. IVEBICA raadt u aan om het cookiebeleid van die sociale mediaplatformen te raadplegen.

Beheer van cookies: via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Persoonsgegevens

IVEBICA verzamelt geen persoonsgegevens via haar websites tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan IVEBICA dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker IVEBICA de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken onder de voorwaarden van de privacy verklaring.

Gebruik van de websites

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken,
 • de websites niet te gebruiken op een wijze waardoor die worden beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt,
 • de websites niet te gebruiken zodat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom,
 • de websites niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen en andere malware, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
 • Indien nodig kan IVEBICA de gebruiker in gebreke stellen en/of zich burgerlijke partij stellen voor het overtreden van bovenstaande bepalingen of voor het op toebrengen van schade aan haar belangen of deze van derden.

Links naar websites beheerd door derden

IVEBICA plaatst links op de eigen websites die nuttig geacht worden binnen de context. IVEBICA beslist zelf welke links naar externe informatie geplaatst worden. Dit biedt evenwel geen sluitende garantie betreffende de blijvende beschikbaarheid, kwaliteit, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de gelinkte websites. IVEBICA kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, kan IVEBICA de link naar de website zonder enige verwittiging verwijderen.

Problemen met links kunnen steeds gemeld worden via cultuur@ivebica.be of info.hemiksem@academiehsn.be.

Aansprakelijkheid

IVEBICA levert de beste inspanningen opdat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk zou zijn. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert IVEBICA zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht.

Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar cultuur@ivebica.be of info.hemiksem@academiehsn.be.
IVEBICA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens op de websites.
De inhoud van de websites kan steeds zonder aankondiging aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

IVEBICA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. IVEBICA kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of andere schade die de gebruiker zou ondervinden bij het gebruik van haar websites en de links die daarop voorkomen.

IVEBICA is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mogelijke virussen of andere malware op de eigen websites waarvan ze zich niet bewust is.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de websites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Deze privacyverklaring werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IVEBICA van 10 februari 2021.

 

Een pdf-versie van deze privacyverklaring vindt u hier.